Ekologicko-biologicko-myrmekologický slovník vědeckých pojmů
A
Abdomen (zadeček) třetí, kaudální, oddíl těla hmyzu
Adaptace/adaptibilita přizpůsobení živočichů a rostlin měnícím se životním podmínkám
Aedeagus samčí pohlavní orgán
Alátní okřídlený
Aliance spojenectví (u mravenců spolek dvou nebo více původně nepříbuzných hnízd či polykalických kolonií téhož druhu)
Alimentární potravní, výživový
Allomony komunikační látky z jejich produkce získává výhodu producent na základě odezvy příjemce 
Allopatrický nepřekrývající se, obvykle při hodnocení vztahu areálů
Alochtoní organismy tyxony, které se vyskytují mimo místo svého vzniku
Antenna (tykadlo) párový, segmentovaný, smyslový přívěsek hlavy, odvozený z končetiny druhého hlavového článku
Antropický vliv působení člověka na okolní prostředí
Antropogenní jev podmíněný nebo způsobený člověkem
Anus (řiť) koncový otvor trávicí soustavy
Apikální koncový
Apneustický viz systém tracheální
Apterní bezkřídlý, rozlišujeme primární apterii a sekundární apterii (křídla ztracena v průběhu vývoje)
Areál území, oblast rozšíření druhu, rodu nebo společenstva. Má stejné podmínky prostředí
Atrofie nedostatečný vývin orgánu
Autochtonní organismy taxony vyskytující se na místě svého vzniku, vývoje a původnímu rozšíření
Autonomie u mravenců ve smyslu zachování jedinečnosti mraveniště
Autoregulace ekosystému dynamická rovnováha vyspělého ekosystému
Autotrofní organismy organismy schopné fotosyntézy - producenti
B
Bazální základní
Biocenóza společenství organismů obývající určitý prostor (producenti, konzumenti a destruenti)
Biocentrum část krajiny umožňující existenci přirozených společenstev
Biocid látka ničící živé organismy
Biogeocenóza suchozemské společenstvo rostlin a živočichů s interakcí s neživými složkami prostředí
Biochor soubor podobných biotopů
Bioindikátor organismus dokládající svým výskytem přítomnost některých činitelů v biotopu 
Biokatalyzátor látka, která již v nepatrném množství podmiňuje různé životní procesy (metabolismus přeměny látkové)
Biokoridor výsek krajiny umožňující migraci organismu a propojuje biocentra
Biologický boj boj proti škůdcům organismy (predátory)
Biom společenstvo organismů obývajících území podobného makroklimatu (pouště, savany…)
Biomasa hmotnost hmoty vyprodukované, na určitém místě za jednotku času, organismy
Biosféra veškerý oživený prostor na Zemi
Biotechnologie alespoň jeden z výrobních stupňů zajišťován biologickým pochodem
Biotop soubor všech biotických a abiotických činitelů, které vytvářejí prostředí jedince, druhu…
Břehový prostor je zbytkem lužních lesů kolem vodních toků
C
Cenóza libovolné společenství organismů
Cifúzní rozptýlená, prolínající
Clava kyj - poslední články tykadla
Clypeus čelní štítek dospělce hmyzu
Činitel prvek, který v ekosystému ovlivňuje stav prvku jiného. Dělíme je na biotické a abiotické
D
Destruenti, dekompozitoři rozkladači a remineralizátoři odumřelé organické hmoty. Uzavírají tak koloběh látek 
Detergenty syntetické čistící a prací prostředky, které vytvářejí na vodě pěnu zabraňující výměně látek
Deteriorizace krajiny zhoršování kvality krajinného prostředí (vzniká neekologickým využíváním přírodních zdrojů)
Detrit částečka hmoty v různém stádiu rozkladu
Devastace krajiny  vážné narušení krajiny způsobené člověkem příme nebo nepřímo
Diapauza zastavení vývoje jedince obvykle na základě nepříznivých vnějších podmínek
Diverzita druhová rozmanitost společenstva
Dominance projev převládání určitých populací na jinými ve společenstvu (velikostí, produkcí, počtem apod.)
E
Edifikátor druh s určujícím postavením při vytvářením vnitřní struktury biocenózy
Ekologická krize závažný problém vznikající při nesouladu mezi stupňujícími se požadavky lidí a ničením přírody
Ekologická optimalizace cílená lidská činnost vedoucí k trvalému hospodářskému využívání krajiny a k ekologické stabilitě
Ekologická pyramida grafické znázorňení vztahů mezi producenty a konzumentů všech řádů
Ekologická valence schopnost organismů snášet určité rozpětí působení ekologického činitele (graf 01)
Ekologie věda zkoumající vztahy mezi organismy, jejich prostředím a člověkem
Ekosféra soubor vlastností Země umožňující vývoj života
Ekosystém dynamický cyrkulační systém živých organismů v prostředí umožňující koloběh látek, energií a inf.
Ekoton okrajové společenstvo vznikající na okraji dvou různých společenstev
Ekotop zeměpisně dále nedělitelný prostor -stanoviště - se stejnými abiotickými faktory
Eliminace odstranění, odstavení
Emise látky vypouštěné do ovzduží pří výrobním procesu
Endemit druch, který se vyskytuje jen na jednom omezeném území na světě
Endoparazit organismus žijící v těle hostitele (v tělních dutinách, ve tkáních), kterého postupně zahubí
Endoparazitoid organismus, jež je pouze částí svého vývoje vázán na tělo hostitele a neusmrcuje ho
Environmentální týkající se životního prostředí
Enzym katalyzátor bílkovinného charakteru
Epistom čelní štítek
Eroze půdy postupné rozrušování půdy a odnos jejích částic na jiná místa
Erytrocyt červená krvinka
Eutrofizace vod proces obohacování vod některé látky (P, N…). Vede to k přemnožení řas a zániku vyžších organismů
Evoluce pomalý přírodní vývoj směřující od jednoduchých forem život ke složitějším
Exhalace viz Emise
Exponována vystavena, obrácena - ve smyslu orientace
F
Fauna soubor živočichů obývajících určité území nebo prostředí
Femur (stehno) třetí článek nohy hmyzu
Fenologie obor sledující časový průběh vývojových fází rostlin během vegetačního období
Feromon chemikálie používaná ke komunikaci mezi jedinci stejného druhu
Flóra soubor vyšších (cévnatých) rostlin rostoucích v určitém území nebo prostředí
Fosilní paliva energeticky bohaté nerosty organického původu
Fotosyntéza složitý proces přeměny anorganických látek a světla na energii vázanou v organických látkách
Fungivorní mykofágní, žívící se houbami
Funikulus bičík - zbylé články tykadla mravenců
Fylogeneze procs historického vývoje organismů
G
Ganglium uzlina tvořená nervovou tkání
Gena  líce, laterální část kránia, pod složenýma očima
Genitálie kopulační orgány, odvozené z ektodermu
Genofond soubor dědičných vlastností uložených v genech živých organismů na určitém území
Genotyp soubor všech dědičných vloh pro druhové znaky, ať již jsou na jedinci patrny či utajeny
Geobiocenóza viz Biogeocenóza
Gonochorismus typ pohlavního rozmnožování, při kterém jsou samci a samice oddělení jednotlivci
Gonoporus pohlavní otvor
Gradient změna, rozpětí určité veličiny (např. teploty)
H
Haustelum sací ústní ústrojí
Hemimetabolie ontogenetický vývoj charakterizovaný postupnou přestavbou těla, především postupným vývojem křídel
Hemolymfa krvomýza
Hermafroditismus jedinec má ovária i testes 
Heterotrofní organismy živící se potravou ústrojnou
Holartická oblast zahrnuje Evropu, severní Asii a Severní Ameriku
Holometabolie ontogenetický vývoj charakterizovaný zakládáním křídel a pohlavních orgánů až v posledním nedospělém stádiu, kukle, vnějškově se projevuje radikální přestavbou těla ve stádiu kukly a často je spojena s velmi rozdílnými životními strategiemi dospělých a nedospělých stádií
Homeostáze dynamická rovnováha vyspělého klimaxového ekosystému. Je udržována jeho vlastními silami
Humus soubor odumřelých organických látek nahromaděných v půdě v různém stupni rozkladu
hypognátní hlava s ústním ústrojím směřujícím dolů
CH
Chemosyntéza spůsob obživi některých autotrofů. Energii získávájí z chemických vazeb
Chitin polysacharid s vysokou pevností a tvrdostí, odolává vůči vnějším vlivům, často tvoří hmyzí exoskelet
Chráněná území vybrané části krajiny, které jsou pro své hodnoty chráněny (podle zákona 114/1992) :Národní parky (NP) ; Chráněné krajinné oblasti (CHKO) ; Národní přírodní rezervace (NPR) ; Přírodní rezervace (PR) ; Národní přírodní památka (NPP) ; Přírodní památka (PP)
Chráněné části přírody složky přírodního prostředí, které jsou chráněny na základě právních norem
I
Imago dospělý jedinec, dospělec
Imigrace osídlení uvažované oblasti organismy, které zde dříve nežili
Imise úlety, které se dostaly do kontaktu s půdou, vodou nebo organismy
Inquilin organismus žijící v hnízdě jiného organismu a sdílející s ním potravu
Introdukce cílené nebo nahodilé zavádění druhů za hranici jejich rozšíření
Inverze meteorologická situace při níž dochází teplotnímu zvratu (teplota vzduchu narůstá s výškou)
K
Kasta morfologicky odlišná skupina jedinců v rámci druhu (sociálně žijící skupiny hmyzu: Isoptera, Hymenoptera)
Katabolismus jedná se o rozpad látek, který je součástí metabolismu
Katalyzátor látka, jejíž přítomnost urychluje chemické reakce, ale po jejich skončení zůstává nezměněna
Katastrofa přírodní ničivá anomálie (zemětřesení …)
Klimax závěrečný vývojový stupeň sukcesní řady. Je to vyvážené společenstvo org. i anorganických látek
Klon geneticky stejnorodé potomstvo jednoho individua vzniklé vegetativním rozmnožováním
Kokon zámotek, ochranný obal pro kuklu či vajíčka hmyzu a pavoukovců
Koloběh mnohokrát opakovaná účast látek v procesech probíhajících v atmosféře, hydrosféře a litosféře
Kolonizace postupné osídlování určitého území
Komenzalizmus soužití dvou druhů z něhož komenzál těží aniž by ovlivňoval hostitele
Kontinuální nepřetržité, navazující
Konzument organismus živící se přímo nebo zprostředkovaně těli producentů
Korelace vzájemné vztahy mezi jednotlivými organismy
Kosmopolitismus rozšíření organismu po všech světadílech
kosmopolitní rozšířený po celém světě
Koxa bazální článek nohy hmyzu
Krajina část zemského povrchu se svéráznou přírodou
Kukla předposlední stadium ve vývinu hmyzu s dokonalou proměnou
Kutikula vnější chitinózní kostra hmyzu tvořená činností epidermis, má složitou vrstevnatou strukturou
Kyselé deště srážková voda se sníženým pH od přírodního normálu ovlivněná imisemi (oxidy síry a dusíku) 
L
Labium spodní pysk, struktura vzniklá srůstem třetího páru čelistí, tj. končetin 6. hlavového článku
Labrum svrchní pysk, odvozeno z prvního hlavového článku, vytváří vrchní část ústního ústrojí
Larva druhé stádium ve vývoji hmyzu (po vajíčku)
Leukocyty bílé krvinky
Lokalita přesně vymezené místo, kde se vyskytuje určitý organismus nebo společenstvo, ale i minerály atd.
M
Mandibula kusadla, první pár čelistí, odvozené z končetin 4. hlavového článku
Mandibulární /žláza/ žláza produkující různé typy sekretů (trávící, obranné, atd.)
Mandibuly svrchní kusadla
Maxila druhý pár čelistí, odvozené z končetin 5. hlavového článku
Maxilly spodní kusadla
Medovice výměšky hemipterního hmyzu s velkým obsahem cukrů
Meliorace technické zemědělské úpravy pozemků
Melitofágní potravně závislý na medovici
Membrána intersegmentální membrána mezi jednotlivými články těla hmyzu, zajišťuje pohyblivost článků vůči sobě (např. články zadečku)
Mesonotum středozádí - ploška na hrudi
Mikroklima podnebí v přízemní vrstvě do 2 m výšky
Modifikace obměna, úprava
Monitorování pravidelná průměrná měření stavu složek životního prostředí a jejich vyhodnocování
Monofág jeden typ potravy
Monogynní mající jedinou plodnou samičku v hnízdě
Monokultura rostlinné společenství tvořené příslušníky jednoho druhu
Mutace dědičná změna organismu související se změnou genotypu
Mutagen libovolné agens nebo faktor, který vyvolává mutaci
Mykofágní fungivorní, živící se houbami
Myrmekofauna soubor všech druhů mravenců obývajících určité území či prostředí
Myrmekofilie způsob soužití některých druhů hmyzu a jiných členovců s mravenci
N
Nekrofág živící se mrtvolami, např. Coleoptera: Silphidae
Nika funkční postavení populace v ekosystému určované jejími vztahy k jiným org. a neživým činitelům 
Nitrifikace proces přeměny látek obsahujících N na formy osvojitelné vyššími rostlinami
Noogenika vědní obor, jehož hlavním cílem je plánovat současnost s výhledem na budoucnost
Noosféra část biosféry spojená se vznikem a vývojem rodu Homo
O
Ocellus jednoduchá očka umístěná na čele hmyzu, nevytvářejí obraz, obvykle slouží k vnímání délky, směru a intenzity 
Odpad látky a energie vystupující z výrobních procesů do prostředí bez dalšího vyžití
Ochrana přírody cílevědomá lidská činnost směřující k uchování přírodních zdrojů
Ochrana životního prostředí odhaluje nedostatky v životním prostředí, zabraňuje negativním vlivům na životní prostředí
Okciput (temeno) zadní, dorsální část hlavové schránky
Opistognátní hlava s ústním ústrojím směřujícím šikmo dozadu
Orgán chordotonální smyslový orgán vnímající vibrace
Orgán Johnsonův typ chordotonálního orgánu, uložen v 2. tykadlovém článku
Orgán tympanální typ chordotonálního orgánu, vnímá zvuk
Ozonosféra vrstva atmosféry ve výškách 7 - 50 km ve které je vyšší koncentrace ozonu
P
Parasitoid organismus žijící na účet jiného organismu, pravidelně svého hostitele zabíjí
Parazit cizopasník žijící uvnitř či na povrchu těla jiného živočicha
Pedosféra půdní obal Země
Pesticidy chemické přípravky používané k hubení nebo potlačení různých prganismů (herbicidy, insekticidy..)
Plankton soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících ve vodách
Polyfág organismus přijímající větší počet typů potravy
Polygynní mající větší počet plodných samiček v jednom hnízdě
Polykalické /kolonie/ funkční seskupení mateřského a oddělených hnízd, udržujících vzájemný kontakt
Polymorfismus geneticky podmíněná tvarová rozmanitost jedinců téhož druhu, pravidelně se vyskytující např. u sociálního hmyzu (mravenci, včely, apod.)
Populace soubor jedinců stejného druhu vyskytující se na určíté ploše za jednotku času
Potravní řetězec zjednodušené zobrazení potravních vztahů v ekosystému seřazených od producentů výš
Predátor kořistník - živočich živící se lovem
Principiální zásadní
Producent autotrofní organismus produkující biomasu
Produktivita biomasa vytvořená populací nebo biotickým společenstvem na jednotce plochy z ajednotku času
Prognátní hlava s ústním ústrojím směřujícím dopředu
Pronotum předozádí - ploška na hrudi
Prostředí celek hmotných a energetických vlivů, na kterých závisí existence života
Příroda okolní svět v nepřeberné rozmanitosti svých prosjevů
Přírodní zdroje složky přírody, které jsou nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka
Přizpůsobivost schopnost organismu přizpůsobit se změnám podmínek prostředí
Půda přírodní útvar vyvíjející se z povrchových zvětralin zemské kůry a zbytků organismů 
Pupa dectica kukla s funkčními mandibulami
R
Rádius /akční/ zde pole působnosti mravenčích dělnic a lovců
Reducenti organismy, které rozkládají organickou hmotu
Refugium útočiště
Regenerace obnova
Region prostor ohraničený fyzikálně-geograficými, administrativními nebo jinými hranicemi
Reintrodukce vrácení druhu do míst, kde dříve býval
Rekultivace umělé obnovení úrodnosti půdy a rostlinného pokryvu po technickém narušení přírody
Relikt druh, který se zachoval z dávných dob vývoje přírody
Rezervace plochy původní nebo málo ovlivněné člověkem
Rezidua zbytky obtížně rozložitelných , přírodě cizích látek v půdě, v tělech organismů nebo potravinách 
Rezistence odolnost organismům proti nejrůznějším vlivům
S
Samočištění vody přirozený způsob zbavování tekoucí vody nečistot přírodního původu
Saturace prostoupení, nasycení
Scapus první a nejdelší článek tykadla, díky němuž jej nazíváme lomeným
Semiochemikálie jakákoliv sloučenina sloužící ke komunikaci mezi jedinci
Semisociální sociální chování, při kterém jedinci jediné generace sdílejí hnízdo a mají částečně rozdělené role v hnízdě
Seta (štětina, chlup, makrotrichie) kutikulární struktura, často napojena na smyslový receptor nebo žlázy
Skleníkový efekt zvyšující se objem skleníkových plynů v atmosféře má za následek oteplování planety
Smog antropogenní mlha, která je směsí rozmanitých exhalátů
Snovací /žláza/ žláza produkující různé typy vláken (jednoduchá, lepivá, lapací atd.)
Sociální ekologie studuje komplexně utváření prostředí a společnosti a jeho jednotlivé aspekty
Spirakulum vnější otvor tracheálního systém, obvykle opatřeno uzavíracím mechanismem
Stabilita schopnost ekosystému setrvat ve výchozím stavu i při působení některého rušivého činitele
Stadium odlišné stupně ve vývoji hmyzu - vajíčko, larva nebo nymfa, kukla a dospělec
Stopka útvar připojující zadeček k hrudi
Stridulace vydávání zvuku vzájemným pohybem drsných částí, např. křídel a nohou nebo thorax vůči krovkám
Substrát u nadzemních forem života půda, pro bentické bahno a pro plankton voda
Sukcese soubor postupných změn druhového a funkčního složení společenstva vedoucích ke klimaxu
Synantropický žijící ve spojení s člověkem nebo v jeho obydlí
Synantropní využívající příznivých podmínek pro život v blízkosti lidských sídlišť, svázaný s činností člověka
Synantropní organismy druhy, které se šíří v důsledku činnosti člověka
Synchronizace uvedení různých dějů a jevů v časovou zhodu
Systematické jednotky nadřazené kategorie umožňující přirozené systematické třídění organismů dle jejich vzájemné příbuznosti - říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod a druh
T
Tagma skupina segmentů tvořící velké tělní oddíly
Taxon obecné označení různých systematických skupin rostlin nebo živočichů
Termický udržující konstantní teplotu, tepelný
Termoregulace vytvoření a udržování optimální teploty
Tibia část článkované nohy mezi femorem a tarsem
Tolerance schopnost organismu snášet určité rozpětí ekologického činitele
Trachea vchlípenina ektodermu se stěnami kroužkovitě vyztuženými, trachee jsou částečně schopné měnit objem
Transpirace výdej vody rostlinou ve formě vodní páry
Trochanter druhý článek segmentované končetiny, mezi koxou a femorem
Trombocyty krevní destičky
Trubice malphigické tenké, slepě zakončené trubice zajišťují regulaci obsahu solí v těle a exkreci dusíkatých odpadních látek
Tteritorium oblast výskytu určitého organismu, jež si tento organismus udržuje, značí a mnohdy brání proti vetřelcům
V
Variabilita existence rozdílů určitých znaků mezi jedinci stejného druhu nebo v populaci
Z
Zátěž antropická stupeň přímého a nepřímého působení člověka na biosféru
Zoocenoza soubor vzájemně těsně spojených druhů živočichů vytvořený na určitém místě
Zvětrávání rozpad a rozklad matečné horniny na povrchu zemské kůry vlivem působení povrchových činitelů
Zvířena fauna - různorodá skupina heterotrofních organismů
Životaschopnost schopnost individua zachovat svou existenci v měnících se podmínkách prostředí
Žvotní prostředí soubor všech činitelů, se kterými se dostává do styku živý subjekt a podmínek, kterými je obklopen